top of page

Algemene voorwaarden Belangrijkste voorwaarden:

1. Een nieuwe boeking komt mondeling of schriftelijk tot stand wanneer naam en adres of (mobiel-) telefoonnummer en reisdata en reisroute aan het reisbureau worden opgegeven en in het centraal boekingssysteem (CRS) wordt ingevoerd. Een boeking wordt uitsluitend geaccepteerd op aanvraag en moet te allen tijde eerst worden goedgekeurd en bevestigd door de geboekte luchtvaartmaatschappij.


2. De kosten voor annuleren of datum wijzigen of no-show van een boeking worden vastgesteld conform de vastgestelde bedragen door de respectievelijke luchtvaartmaatschappijen en zijn exclusief administratiekosten. Alle bedragen zijn per persoon. Boekingskosten worden niet gerestitueerd. Uitbetaling van een eventueel tegoed – na aftrek van eerder genoemde kosten – vindt alleen plaats na goedkeuring door de geboekte luchtvaartmaatschappij(en) tegen overleg van alle ontvangen kwitanties. Bij restitutie aanvraag wordt voor elke niet overlegde kwitantie €15,00 in rekening gebracht.


3. Juiste naam is geboortenaam en 1e voornaam of zoals vermeld in het reisdocument. Opgegeven namen en geboortedata zijn overeenkomstig het paspoort cq reisdocument; correcties na ticketing zijn niet kosteloos. Sommige luchtvaartmaatschappijen staan geen naamcorrecties toe, m.a.w. het ticket met de foutieve naam wordt ongeldig. Naamswijzigingen zijn nimmer toegestaan. Het reisdocument dient nog minimaal 6 maanden geldig te zijn vanaf de terugreisdatum. Individuele landen kunnen hiervan afwijken.


4. Tussentijdse prijswijzigingen worden aan u doorberekend, tenzij de volledige reissom reeds is voldaan en de boeking ook bevestigd is. Voor alle prijsopgaven van bevestigde boekingen geldt, volledige betaling gelijktijdig met de boeking, tenzij anders opgegeven.


5. Prijzen van reizen die beginnen buiten de Euro zone zijn onderhevig aan valutaschommelingen. Prijswijzigingen als gevolg van valutaschommelingen en ook prijswijzigingen die een wijziging van de kostprijs tot gevolg heeft zullen worden doorberekend, mits de volledige reissom is voldaan en de boeking ook bevestigd is.


6. Alle kwitanties aub zorgvuldig bewaren. Er wordt geen duplicaat verstrekt. Bij het afhalen van de reisbescheiden dient u alle kwitanties cq alle betaalbewijzen te overleggen ter bewijs van volledige betaling.


7. De reisbescheiden worden alleen na volledige betaling uitsluitend aan de reiziger(s) of diens gevolmachtigde vertegenwoordiger overhandigd.


8. Een reis- en/of annulering VERZEKERING IS NIET BIJ DE REISSOM INBEGREPEN. Een annuleringverzekering moet binnen 7 dagen, nadat de reis cq reisarrangement is geboekt, zijn afgesloten en betaald. Bij vertrek binnen 7 dagen dient dit gelijktijdig met de boeking te worden afgesloten en betaald. Wij benadrukken het belang van een goede reis- en annuleringsverzekering.


9. De reissom dient uiterlijk binnen 24 uur volledig te zijn voldaan. Sommige tarief voorwaarden kunnen afwijken van deze regel. Indien de tarief voorwaarden van de geboekte luchtvaartmaatschappij geen overschrijding van de uiterste betaaldatum toe laten, wordt de boeking automatisch geannuleerd. De boekingskosten worden niet gerestitueerd. Op boekingen die niet binnen gestelde termijn zijn voldaan, wordt per persoon €45,00 ADMINISTRATIE KOSTEN in rekening gebracht.


10. Bovenstaande voorwaarden dienen als uitbreiding op de vervoer- en tarief voorwaarden van geboekte luchtvaartmaatschappijen.


11. Boekingskosten € 35,00 p.p. / reserveringskosten €49.95 / dossierkosten €45,00 p.p. per 1-1-2017. Bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Alle eerder in rekening gebrachte kosten worden nimmer achteraf gerestitueerd.


12. Wij behouden ons het recht voor bovenstaande voorwaarden tussentijds te wijzigingen, uit te breiden of zo nodig aan te passen aan de ontwikkelingen in de branche.


13. Opdrachtbevestiging ANVR reisvoorwaarden (bij pakketreizen): “op onderstaande reservering zijn de ANVR-reisvoorwaarden van toepassing voor zover het betreft de (pakket)reis die door onderstaande reisorganisator voor u zal worden uitgevoerd. Op eventuele overige onderdelen van de overeenkomst zijn de ANVR-boekingsvoorwaarden van toepassing. Acceptatie van deze boekingsbevestiging betekent dat u in het bezit bent en kennis genomen hebt van de ANVR-reis- en boekingsvoorwaarden en daarmee instemt. De ANVR -reis- en boekingsvoorwaarden zijn voorts te vinden op www.anvr.travel. Op hettt vervoer verricht door (Nederlandse) luchtvaartmaatschappijen zijn de desbetreffende algemene vervoersvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn bij deze maatschappijen op te vragen, dan wel beschikbaar via hun websites. Uw contactgegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer) kunnen aan de luchtvaartmaatschappij(en) worden verstrekt in het kader van de uitvoering van de door u geboekte vluchten. Indien u aan ons kenbaar maakt hierop geen prijs te stellen, zullen wij deze gegevens niet doorgeven. ”


14. Opdrachtbevestiging boekingsvoorwaarden/ opdrachtbevestiging Dynamic Packaging: “onderstaande diensten zijn op uw verzoek gereserveerd en worden uitgevoerd door de op deze bevestiging genoemde leveranciers. Voor deze diensten gelden afzonderlijke, op deze bevestiging, vermelde prijscomponenten. Wij dragen als tussenpersoon (bemiddelaar) geen zorg voor de inkoop van deze diensten en kunnen dan ook niet instaan voor de kwaliteit of betrouwbaarheid van deze diensten, noch op een goede aansluiting tussen de diverse onderdelen van deze diensten. Op onze dienstverlening zijn uitsluitend de ANVR-boekingsvoorwaarden van toepassing. Op de verschillende onderdelen van de door u gereserveerde dienst(en) kunnen aanvullend de desbetreffende voorwaarden van de dienstenleverancier(s) van toepassing zijn. Bij klachten over de uitvoering van de gereserveerde diensten dient u op basis van de desbetreffende voorwaarden uitsluitend de uitvoerende dienstverlener aan te spreken. Acceptatie van deze opdrachtbevestiging betekent dat u in het bezit bent en kennis genomen hebt van de ANVR-boekingsvoorwaarden en daarmee akkoord gaat. De ANVR-boekingsvoorwaarden zijn tevens te vinden op www.anvr.travel. Op het vervoer verricht door (Nederlandse) luchtvaartmaatschappijen zijn de desbetreffende algemene vervoersvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn bij deze maatschappijen op te vragen, dan wel beschikbaar via hun websites. Uw contactgegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer) kunnen aan de luchtvaartmaatschappij(en) worden verstrekt in het kader van de uitvoering van dedoor u geboekte vluchten. Indien u aan ons kenbaar maakt hierop geen prijs te stellen, zullen wij deze gegevens niet doorgeven.”

15. Passagiers en/of diens vertegenwoordigers zijn zelf verantwoordelijk voor de door bestemmingen vereiste (reis-)documenten, de inhoud daarvan en benodigde visa.

Alle ticket(s) zijn inclusief alle bekende taxes en eventuele boekingsskosten die de maatschappij(en) en Asam Travel V.O.F. hanteren volgens de wet & regelgeving. Tevens zijn alles genoemde prijzen onder voorbehoud van desbetreffende boeking


Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder kvk nr. 56230265

bottom of page